Charakteristika a organizace výchovně vzdělávacího procesu

Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o. zajišťuje odborný výcvik v první řadě na svém pracovišti – školní jídelně SPV Vinohrady, Jana Masaryka 19, kde se stravují žáci a učitelé ZŠ. Dále na vybraných smluvních pracovištích (hotely, restaurace), a to pod vedením zkušených pověřených instruktorů a mistrů odborného výcviku.

Všichni učitelé a mistři odborného výcviku SPV Vinohrady s.r.o. mají odpovídající profesní kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Praktická výuka probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a podle školního vzdělávacího programu spolupracujících škol.

Se všemi spolupracujícími školami i smluvními pracovišti má SPV Vinohrady uzavřeny smlouvy o spolupráci ve smyslu § 65 odst. 2 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a v souladu s § 12 a násl. vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.